Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Stancsics Erzsébet

ÁGAS-BOGAS KAPCSOLATAINK

Györgypál Katalin könyve

Június második felében elsők között vehettem kézbe a szerző legújabb, igencsak figyelemreméltó kötetét. A címet látva kapva kaptam rajta, hiszen kit ne érdekelnének saját és másokkal összegabalyodó kapcsolatai, amit – széles e világon – eddig még nem sikerült senkinek sem átlátni, megérteni, rendbe hozni. Hátha ebből a módszertanból sikerül kibányásznunk valamit saját életünk és szűkebb-tágabb környezetünk hasznára is! A belső címlapon mottóként megjelölt gondolat: „…ember embernek öröme.” [A Nagyságos szava (Hávamál)] felkeltette a kíváncsiságomat. (Rögtön beugrott egy érdekes és tanulságos párhuzam az „Ember embernek farkasa” Titus Maccius Plautus római író latin közmondássá lett gondolatával, amely ma is sajnálatos módon igaz és működik. Milyen jó, hogy Györgypál megtalálta ennek ellentétét is! Modern világunkban ebből is igen hasznos közmondás lehetne!) Nos, rákerestem az interneten erre a kevésbé ismert mondásra és megtudtam: Viking kor régi, skandináv verseinek gyűjteménye. Az ó-norvég filozófia fontos forrása: tanácsokat ad az élethez, viselkedéshez, bölcsességhez. (No, lám, már akkor is foglalkoztak vele, nemcsak a XXI. században!) Igen találó, hiszen a szerző tudományos igényességgel nyúl az emberi kapcsolatok elvi és gyakorlati bemutatásához, segítségül hívva több nemzetközi szaktekintély véleményét is.

A könyv előrebocsátja: áttekintő esszé, amelyet – Györgypál eddigi tudományos könyvei között – nagyon is érdemes számon tartani! A 47 kötetes szerzőt az elmúlt 30 év alatt inkább laptulajdonos és a Kláris újság főszerkesztőjeként ismerjük, tudományos múltjára és munkái megismerésére kevesebb hangsúlyt helyeztünk. Pedig van belőle bőven, hiszen Kijevben szerzett villamosmérnöki diplomája mellett kandidátusi disszertációt védett a politikatudomány (jövőkutatás) területén 1987-ben. (Van, akit ez ne érdekelne?!) 1991-ig kultúrakutatással és szakoktatással is foglalkozott. Tagja az MTA Köztestületének, szakkönyvei és szakmai publikációi azóta is folyamatosan jelennek meg. Igaz, olvasóközönsége inkább a verseit, prózáit, drámáit, elbeszéléseit, színházi ismertetőit, elemzéseit ismeri, pedig az esszék magas szintű, tudományos igényességgel, körültekintéssel készültek. Ezek elolvasásához, befogadásához, megértéséhez bizony gyakran visz-sza kell lapozni és újra olvasni, hogy megértsük az összefüggéseket. Nemcsak tudós, hanem bölcs író is, aki e kötetben is munkáját az emberek segítségére, támogatására, önmaguk megismerésére és nem utolsó sorban „okulására” szánja.

Érdemes az előszóban kicsit elmélyedni, mert röviden az egész könyv szándékát jól érthető módon foglalja össze: a mi „ágas-bogas kapcsolatainkat”. „…Az erről szóló irodalom lényegében áttekinthetetlen, sokszor természetükből fakadóan egymásnak ellent mondanak, tele kételyekkel… Hiszen nagyon sokfélék vagyunk, sokféleképpen viszonyulunk egymáshoz, amit ha szeretnénk, sem tudnánk igazából, a maguk teljességében számba venni…” Tehát nem a teljességre való törekvés a célja, hanem segítség az emberek számára egymáshoz és önmagukhoz való viszonyának felismerésében, áttekintésében és rendezésében. És ezt a maga tapasztalati és tudományos ismeretei alapján izgalmasan, sokszínűen, közérthetően meg is teszi!

A könyv letehetetlenül izgalmas, már csak azért is, mert minden oldalon vagy önmagunkra, vagy családunkra, barátainkra ismerünk, akikkel – ilyen-olyan kapcsolatban voltunk, vagyunk és leszünk. Csak hát nem mindegy, hogyan?! Ezek mélységei nem is igen foglalkoztattak minket, csak most érzünk késztetést, amikor elmélyedünk egy szakember fantasztikus munkájának emberi-, érzelmi-, biológiai- és azok tudományos megközelítésében. Csak a megjelölt források másfél oldalt tesznek ki, amelyeket megidéz könyvében, a 12 témakörrel kapcsolatban. Mindegyik fejezet külön kötetet/köteteket igényelne, ha Györgypál szíve szerint jobban elmélyedne a témák boncolgatásában. Hiszen alig érint meg egy gondolatot, az már szüli a következő kérdést, ami felveti a harmadikat, és így tovább… Hát, ha még minden olvasó hozzátenné a saját megtapasztalását is!

Az érdekessége és páratlansága a kötetnek, hogy mindazt, amit leír, idéz, kikövetkeztet, azok elolvasása után rájövünk, hogy hiszen ezt mi is tudjuk! De kinek jutna eszébe, ha nem olvassa Györgypáltól már a legelső fejezetben Johann Hari: Elveszett kapcsolatok c. könyvéből kiindulva: „Miért érzik rosszul magukat ennyire sokan? Mitől van ez?” Ugye, hogy felkapjuk erre a fejünket, hiszen mi is érintettek vagyunk ebben! 2011–2012, Gallup közvélemény-kutató cég megállapítása szerint 142 országban, 13%-ot köt le a munkájuk, 63% csak az időt fekteti a munkájába, energiát, vagy szenvedélyt nem, 23% pedig „aktívan kivonja magát” alóla. Azonnal felmerül bennünk a kérdés, hogy a 10 évvel ezelőtti statisztika erről a kérdésről vajon napjainkban és hazánkban hogyan alakulhatott?! Ugyanebben a fejezetben, a harmadik, Elvágva az értelmes értékektől c. részben Tim Kasser amerikai pszichológust idézi, aki a pénz és javak értékét kérdőjelezte meg a boldogságunkban, ill. annak túlértékelését, hogyan látnak minket mások?

Magam sem tudom, milyen alapon kellene a könyv értékeiről szólni, azt bemutatni, mert minél előbbre haladtam az olvasásában, rájöttem, hogy külön, saját kötet születne, ha az összes, minket érintő és érdeklő gondolatáról írnék. Annyira fontos benne minden megállapítás, szó, hogy ha a 12 fejezetből csak egy-egy témakört ragadok is ki, könyv-terjedelem nélkül akkor sem érnék a végére. Csak példaként említem: A második fejezet A kapcsolatteremtés nehézségeiről címet kapta, amelyet Györgypál Stefanie Stahl: Mindenki képes kapcsolatra c. könyvével indít, amely leszögezi: „boldog, beteljesedett (szerelmi) kapcsolat nem szerencse kérdése, hanem személyes döntésünké és belső beállítottságunké…” Nos, kit ne izgatna a folytatás? Hiszen tapasztaljuk, hogy a kapcsolatok napjainkban hamar lejárnak, a párok a „holtomiglan-holtodiglan”-ból vissza se nézve kilépnek belőle; vajon mi lehet az oka? Nekünk, olvasóknak is van bizony elég tapasztalatunk, véleményünk! Érdekelne, vajon mennyiben egyezik az íróéval?… Gondolatmorzsái közül kiragadva egyet, megnyugtató a végső konklúzió: „Minden emberi kapcsolat esszenciája a szeretet, a rokonszenv, a megértés, a jóindulat és a remény.”

Mivel Györgypál fontosnak tartotta idézni Feldmár András– Büky Dorottya: Kapcsolatok c. könyvéből, én is ideírnék belőle egy evidens gondolatot: „Az érzelmeinken keresztül tudjuk meg, mit csinálnak velünk mások. Ha félek, valaki ijesztget. Ha szomorú vagyok, valaki szomorít. Ha dühös, ideges vagyok, akkor valaki dühít, idegesít.” Feldmár a kölcsönös függőség mellett tör lándzsát, amikor az ember nem fél attól, hogy mások függnek tőle, vagy ő másoktól függ.

Igen érdekes témakör és komoly elmélyülést kíván a Miért szeretjük azokat, akik bántanak minket? c. fejezet elolvasása, amelyet Györgypál Ross Rosenbergtől idéz Az emberi mágnes szindróma c. könyvének alcímeként. A szerző úgy gondolja, hogy az embereket valamiféle láthatatlan erők húzzák egymás felé. Az egészséges kapcsolatokban az emberi mágnes szindróma erőt adó, egymást erősítő mindkét fél számára. Fontossága miatt nem hagyhatom ki a társfüggőségről szóló gondolatait, amelyek gyakran és több fejezetben visszaköszönnek a maguk sokrétű, pozitív és negatív formájában. Ezek nemcsak a párkapcsolatokban, hanem különböző mértékben szinte az összes fontos kapcsolatban jelen lehet. A szülő-gyerek kapcsolatról az egyik fontos könyv Alice Milleré, amelyből az idézet magyarázatot ad sok, magunkkal hurcolt, felnőttkori problémában is.

Nem tudom, hol kellene félbehagynom a könyv méltatását: A Szociopaták – léteznek?, vagy a Család, netán a Testvérek…?! témájánál, vagy A barátságról? Ki kell hagynom a Van-e hatalma a közösségeknek? c. fejezetet is? A gondolatok áradatát felfüggeszteni nagyon nehéz, amikor minden mondatnak jelentősége van az ember életében, és szomjasan hallgatná a tudós szerző segítségnyújtását az igényes és boldog élethez.

Valahol azt olvastam: a tudományban nincsenek befejezett és véglegesen megoldott kérdések. A tudomány a maga nemében egy végtelen folyam. Ezt érzem Györgypál könyvében is, amikor felhívja a figyelmet, hogy napjainkban fékek nélkül élünk, nem vesszük figyelembe a jól bevált, régóta működő, emberi értékeket, viszonyulásokat, kapcsolatrendszereket. Minden alakzatot, viselkedést, szokást több oldalról is megvilágít, bemutat: mint értéket és mint kerülendő ártalmat. Minden felvetett állítására megoldást is ajánl, amelyből válogathatunk személyre szabottan, a felfedezés (újrafelfedezés) örömével. Könyve – rendkívüli hasznossága mellett – a formakultúra, egyedi technika, a zárás mestermunkája is.

Szeretném a kényszerű helyszűke miatt Ágas-bogas kapcsolatainkról túlságosan rövidre fogott értékelésemet Epikrétosz gondolatával zárni és megköszönni Györgypál Katalin munkáját: „Minden változik. Nem azért, hogy ne legyen, hanem, hogy az legyen, ami még nem volt.”

(Györgypál Katalin: Ágas-bogas kapcsolataink. Áttekintő esszé. Ill.: Rehorovics Anita. URÁNUSZ K., Bp. 198 p.)

♣    ♣    ♣

 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©