Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Szebeni Sándor:

Eddig jutottam

Losonczi Léna verseskönyve

A hetven verset magába foglaló kötet a költõnõ életének jeles idõpontjában, 70. születésnapján jelent meg, az alkotó önnön szellemi életrajzaként. Ez a válogatás két emberöltõnyi idõ költõi munkásságának summáját jelenti. Az írás logikája úgy hozta, hogy az összefoglalás, az alkotói lét viszonylag átfogó tablója elkészüljön. Ez az összefoglalás különleges formában történik: Losonczi Léna eddigi élete fõ útvonalát járja be, tekinti át. Ez az idõszak szinte szimmetrikus határkövek közé ékelõdik: úgy is, mint pályatörténet, úgy is, mint történelem. 

A következõkben nem a teljességre törve, hanem csak nagy vonalakban, lényeges árnyalatok mellõzésével ismertetem a versekbõl kisugárzó költõi szemlélet lényegét. Csupán néhány olvasói élményt, kínálkozó tanulságot ragadok ki az élmények és tanulságok sorából. 

Losonczi Léna erõs egyéniség, aki minden témához a maga módján közelít. Számot vet a valósággal, nem éri be panasszal, hadakozik a veszedelmekkel, harcol az emberért: „Én írok, harcolok. / Úgy harcolok írásjellel, szavakkal, / gondolattal, és kettõsponttal, / ahogy Tõled tanultam.” (Reményik Sándor emlékére) 

Nem reked meg a lapos igazságok szintjén, sok leleménnyel tud írni. Verseit a gondolatiság, a tartalmasság jellemzi: „vagyok a fény vagyok az árnyék / vagyok tér- és idõhatár még / vagyok a látszat és a lényeg / vagyok az anyag és a lélek” (Vagyok…) 

Számos versében magát a hitet állítja a figyelem középpontjába, hitelvi normák és szempontok kinyilvánításával. Ez az alapanyag határozza meg a könyv alaphangját, atmoszféráját. Ebbõl kiderül, hogy nem akármilyen folytonosság továbbvitelét kívánja: „Sarjadt hitemmel kiabáltam / néha Feléd, s a lelkem / mélyén szavadra vártam.” (Eddig jutottam). „Uram, éreztem szóltál hozzám, / így szólítottál: gyermekem!” (Köszönöm, Uram!) Utal a bennünk élõ, ugrásra kész ördögre is, rosszabbik énünkre, melynek a legkisebb alkalom elegendõ, hogy felszínre jöjjön: „Óh, Mózes, jöjj, ím lásd az aranyborjút, / s zúzd szét dühödten sok bálványomat”. (Mózes)

Felelõsségérzete a haza, a magyarság megtartására ugyanegy nyugtalanságból ugyanegy lelkiismeretbõl fakad. Ezt egyfajta belsõ élményanyag kisugárzásából érzékelhetjük: „Egy nemzet vár Húsvét-reggelre, / hogy új hajnal virradó fénye / ragyogjon a barlangi mélybe / És elhozza az Életet…” (Nagyszombat). „Adj békét e népnek / jaj óvd e nemzetet / s a szívekbe Uram / adjál szeretetet”. (Fohász). 

Hazagondol, emlékezik, emlékek szálait fonja egybe. Útra indul az öröm és bánat, vigasztalás és szomorúság vándorbotjával: „A Kraszna-Szamos szögletébe / hálával telve essek térdre / elõtted én Szamosszegem”. (Szülõfalum) „Lelkembõl csordul / az õszi sötétben / Hûtlen hûségem: / Szeretlek Szalka!” (Vallomás városomnak). „Indulnék. / Óh, hol a pásztor-csillag? / Indulnék. / Úgy riaszt a rengeteg.” (Indulnék) A valóság, az álom, az ábrándozás, az emlékek és tervezgetések szintetikus világában csodák varázsára vár: „Nem nyílt meg elõtted / semmi varázsszóra, / repedésébõl folyt / koldus-könny folyója.” (Önvallomás). 

Még folytathatnám a sort a léttõl búcsúzó versekbõl vett idézetekkel is, de nem folytatom. Nem, mert a könyvbe zárt idõszakot talán nem is az évek számán, vagy pusztán a torlódó eseményeken mérhetjük. A folyamatnak, melyre a könyv címe céloz, más ad rejtett, de állandóan érezhetõ feszültséget: a személyes érdekeltség felfokozott izgalma. Ezért bízunk abban, hogy költõnk nemcsak vissza, de elõre is tekint, és korábbi tapasztalatai, törekvései, eredményei teljes birtokában folytatja eddigi munkásságát.

A könyv a Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület kiadásában jelent meg 2013-ban, 116 oldalon. Az illusztrációk Szöllösi Lajos grafikusmûvész munkái.


♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©