Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Stancsics Erzsébet

RÓMÁBA MINDEN ÚTON – AZ ITALIANISTA ZARÁNDOKLATAI

Madarász Imre könyve

A Föveny c. irodalmi folyóirat legutóbbi számában olvastam Dr. Madarász Imre professzorral Udvarhelyi András interjúját, aki „utazó italianistának” nevezte beszélgető partnerét, és Olaszországban történt bolyongásairól faggatta. És lám, már meg is jelent a legfrissebb kiadású könyv: Madarász Imre Rómába minden úton címmel. A leggyorsabb és legrövidebb úton jutottam hozzá: a szerző a Könyvhét ünnepén dedikálta számomra a Hungarovox kiadásában készült kötetet. A hátsó borítón a szerző portréja mellett a következőt olvashatjuk: „A neves irodalomtörténész legújabb – immár 35. – önálló könyvének tanulmányai nem elsősorban térbeli, földrajzi utazások, hanem időbeliek, irodalom- és kultúrtörténetiek. A klasszikus modernitás hajnalától, a humanizmus-reneszánsz fénykorától a XX. század végéig vezetnek remekírók remekműveinek állomásain keresztül. Egy felvilágosodásnak elkötelezett tudós zarándoklatai Itáliába, a humanista kultúra klasszikus földjére, melynek nem csak egy városa, az örök Róma szent az európai műveltség hívei számára…”

Egy tudós, kutató, egyetemi professzor, aki élete komoly hányadát töltötte és tölti vonaton, buszon, gépkocsin, bizonyára szívesen vesz maga mellé útitársnak, ha megajándékozott ezzel a zarándoklatos könyvvel. Így hát gondolatban mellé telepszem az épp alkalmatos járművön, magam elé teszem a könyvét, és együtt utazom egy valódi italianistával. Hova is? Csakis Rómába…

Az olvasó embernek mindig ünnep, ha könyvet vesz a kezébe. Pedig ma nem „trendi” olvasni, mert a könyv nem éri be a „betűhordozó” eszköz szerepével kivételes küldetése végett: az emberi szellem szimbóluma maradt napjainkban is. Engem éhessé tesz a könyv, csukott lapjai titok kutatójává. Nyelvhigiéniája megmossa szemünket, értelmünket, elkorcsosulásra ítélt beszédünket. Madarász Imre most csak nekem magyaráz a 18 történetre osztott tanulmánykötetével az olasz modernitás klasszikus irodalmáról. Gyakran idéz kedvencétől, Alfieritől, belső, alkati nyughatatlanságával, érzékenységével, csodálatosan gazdag nyelvi-gondolati szókészlete által.

Állandó úton levése, a változó tájak, a vele kapcsolatba kerülő emberek olyan élményvilágot, emberismeretet, sokszínűséget hoztak, hogy egész alkotó életére kihatnak. Talán ezért tud bárkivel, bármikor azonnal kapcsolatot teremteni, mert mindenkit a maga nyelvén, szintjén és modorában szólít meg. Ez lett személyiségének egyéni és nyelvezetének univerzalitása, ezért tud hatni olvasóira. Ezt írja a „Változatosság a változásban” c. fejezetében: „Az irodalomtörténet egyirányú lineáris folyamat kronológiailag és hatástörténetileg is: a régi hat az újra”. Az Italianista zarándoklatai egyszerre képviseli a hagyományt, de korának szülöttjeként megnyitja előttünk a modernitást is.

Az irodalom számos műfaját képes továbbgondolni, új lendületet, perspektívát adni azoknak mindenben megmutatkozó erejével. Meg kell jegyeznem „A magyar »Beccaria« olasz szemmel” c. fejezetében, mint kapcsolja össze hazánkat az italianisztikával. Ezt írja: „A Vasfüggöny 1989-es lebontása és Magyarországnak az Európai Unióba való 2004-es belépése óta gyorsuló ütemben »europeizálódik« a magyar italianisztika is. (…) A szellem mint megannyiszor fölébe kerekedik a hatalomnak, s épp a tőle való függetlenedéssel fordul szembe vele és győzi le azt…” Kiváló és józan vélemény, lejárati idő nélküli példa, melyet a nyelvi élmény szabad áramlása jellemez.

Együtt utazunk a szerzővel és azokkal, akikkel egymás életére hatunk, az olvasókkal, akik magukat olvashatják a sorok között. Mert minden irodalmi mű társas vállalkozás: nemcsak az író teszi bele önmagát, hanem a nyelv tapasztalatai is belekerülnek. Madarász Imre életének jó részét vágányokon tölti, de soha nincs két egyforma utazása. Az utazás metafora is. Ugyanez történik az írásaival is: soha nincs két egyforma történet. Czeslaw Milosz Nobel-díjas lengyel költő ezt mondta: „Társak vagyunk egy zarándoklaton, amely századok multával sem zárul.” Az utazásnál fontos tényező az idő, mert kifejezi, hogy az alkotói hajlam egyidős az emberiséggel, és a ma élő költők, írók is ezt az eredendő hajlamot hordozzák.

Madarász Imre kizárólag a legkiválóbb anyagból dolgozik, az élet semmiféle területén nem fogad el selejtet. Az igazat, a szépséget, a tartalom súlyát nem a puccos súlytalanság, klisék, hanem az illúzió nélküli valóság adja. S benne a rend csak akkor érthető és érezhető, ha az rendez: belső látásunkat élesíti. A szerző látszólagos szellemi magányossága adott, de a belőle táguló személyes tér megteremti az irodalmat. Eldönti a belső és külső feszültség, aztán hozzáteremtődik a személyes alkotó világ. A jó műveket nem a kipárnázott líra hozza, nem a szél hordja össze. Madarász Imre írásaiban van elrejtve a kincs, amely az értelem számára teremt új síkokat. Mentális egészség nélkül nincs egyensúly, tisztánlátás, a szabadság permanens igénye.

Különösen izgalmas olvasmány számomra a „Remekművek tiltólistán” (Olasz klasszikusok a Tiltott könyvek Indexén) c. fejezet. Ezzel kezdi a tájékoztatást: „Amióta van emberi szellem, azóta üldözik. Miután Gutenberg feltalálta a könyvnyomtatást, azt stílszerűen szólva, rövidesen nyomás alá helyezte egy, a sajtópréssel ellentétes és ellenséges prés: a cenzúra…” Megjegyzem: a mi magyar Táncsics Mihályunk – aki iránt folyamatos érdeklődést és tiszteletet mutat Madarász Imre is – egész életét arra áldozta, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel küzdjön a cenzúra ellen. Tehát a felvilágosodás, a humanista kultúra minden kor minden művelt híve számára elengedhetetlenül fontos volt. A szerző a múltról beszél a jelen emberének.

Aktuális, fontos és elgondolkoztató az „Óda a vakcinához” c. fejezete, amelyben az alcím által megfogalmazza véleményét „A tudomány és a sötétség harca – Giuseppe Parini: A himlőoltás” című versében. „Múlhatatlan elevenségére figyelmeztet Parini, az olasz felvilágosodás legnagyobb költője: A himlőoltás c. 1765-ben írott és megjelent verse. Napjainkban, a XXI. században a pandémia elleni heroikus harc jelképe és fő fegyvere lett a vakcina, az oltás. Az olasz irodalom egyik régóta nem népszerű, beporosodottnak vélt klasszikusa egy csapásra kortársunk lett. És – újfent – tanítómesterünk.”

Ez a római utazás a menetszéltől kicsit fellebbenti az olvasót a földről, kihúz a csodából egy szálat, és tovább fonja azt fejezeteiben. Madarász Imrétől megszokottan meglepő a kötet szóanyaga, inkább szókincsnek nevezném: visszamegy az időben, civilizációkon túli anyagot vizsgál, a régi elhunyt alkotók megelevenednek az új értelmezések hatására. Különös-szép kötet, mindenki másképp rezonál, mást talál figyelemreméltónak. Benne van az írás zeneisége, képzettársítások, filozofikusság, jó kedélyű, minden lehetőséget fenntartóak, melyek annyira jellemzőek a szerzőre. Utazás a múltba, az emlékek sokszínű világába, kedves városa, Róma történetébe, a régi művészek életébe. Ehhez a könyvhöz türelem kell és idő a feldolgozásához. Az olvasó mai valóságában is felfedezheti a múltat, emlékeket hallgat ki a sorok közül, szétszálazhatja, mint egy szimfónia hangfoszlányait.

Madarász Imre szellemi utazásai fenn vannak a térképen, nem lehet azokat kiradírozni. Jó dolog útitársként hozzászegődni, amit könyvei által bármikor megtehetünk. Benjamin Franklin bölcs megállapítása szerint: „Vagy írj olyat, amit érdemes olvasni, vagy csinálj olyat, amit érdemes megírni”. E jogos kívánalom mindkét részének folyamatosan eleget tesz Madarász Imre: mindig olyat csinál, amit érdemes megírni és azt garantáltan érdemes olvasni. És mindemellett szemérmes és szerény is tud maradni egy hangos és üres világban!

Lassan becsukom a zarándoklatot, és visszaérek magamhoz. Ha az ember szárnyal, egyszer földet is kell érnie. Jobb, ha önként teszem le magam, mert különben leesnék abból a magasságból, amelyet utazásaival a szerző megmutatott nekem.

Visszalapozok a könyv elejére. Megható a beírás: jut idő és tisztelet a dedikációban „közös szentünk”, Táncsics Mihály megemlékezésére is…


(Madarász Imre: Rómába minden úton – Az italianista zarándoklatai. Hungarovox K., Bp, 2023, 249 p.)

*


.
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©