Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Földesdy Gabriella

Illyés Gyula, a kommunista

Beke Albert monográfiája

A majdnem 660 oldalas könyvnek alcíme is van: Népfi vagy kegyenc? A 2019-ben megjelent monográfia nem keltett vihart vagy vitasorozatot, még kiemelkedő érdeklődést sem, néhány elmarasztaló recenziót, kevés elismerést kapott. Szerzője szinte kizárólag Illyés politikai frontváltásait, illetve a történelmi eseményeket követő emberi tartását, a Kádár-korszak beli szerepét vonja górcső alá, ám kevés benne a műelemzés.

Illyés 1983-as halála óta már eltelt bő harminchét év, de átfogó monográfia, írói teljesítményének teljes körű elemzése nem történt meg. Mind életében, mind halála után kizárólag dicshimnuszok, kritikátlan ömlengések születtek, amelyekben ő a nemzet nagy ellenállójaként, szinte mártírként tűnik fel, akit sem bírálni, kritizálni nem lehet, de még csak megkérdőjelezni sem illik valamely tettét, vagy egy-egy írásának remekmű voltát. Az Illyést szolgai módon dicsérő írók, kritikusok ugyanis minden ilyen kezdeményezést lehurrognak, lehetetlenné tesznek. Beke Albert kötete megtöri ezt a tendenciát, művében Illyés mint szent tehén megszűnik tabuként köztünk lenni a továbbiakban. Kivéve a notórius dicsérőket.

A kötetet egy francia nevű magyar kiadó vállalta fel (L'Harmattan), amely szakkönyvek kiadására specializálódott. Nos, a kötet szerzője alaposan körüljárta az Illyéssel kapcsolatos szakirodalmat, állításait az írótól és korábbi monográfusaitól vett számos idézettel támasztja alá. Nem veszi végig Illyés összes művét elemzés céljából, viszont előtérbe helyezi a posztumusz műveket, a naplókat, az 1956-os forradalomban való összes szereplését, ekkor tett kijelentéseit, kapcsolatait. Vagyis épp olyan írásokat, emlékezéseket, dokumentumokat vonultat fel, amelyekkel a költő, szépíró, drámaíró Illyést nagy nemzeti hősként elkönyvelő olvasóközönség nem, vagy alig találkozott. És pont ezért hőköl meg egy kissé, amikor a nemzeti költőről az derül ki, hogy a Kádár-korszak gazságait kiszolgáló kegyenc volt, maga is hithű kommunista, aki mindig mindenben megalkudott a fennálló hatalommal, soha nem emelt szót a parasztnyúzó, padlást lesöprő, kitelepítő, a gazdákat tsz-be kényszerítő hatalom ellen.

Szomorú mindezt majd hatszáz oldalon olvasni, de sok tekintetben hitelt kell adnunk a monográfia írójának. Ordító az ellentét Illyés szóbeli nyilatkozatai és feltűnő hallgatásai, kilúgozott műalkotásai között. Többször kinyilatkozza a költő feladatát, amely minden esetben a jogtalanság elleni fellépés, viszont ő maga soha nem emel szót a kommunista hatalom visszásságai ellen. Még feltűnőbb, hogy nem mond véleményt, és nem ír soha az 56-os forradalomról. Híres versét, az Egy mondatot úgy írja meg 1950-ben, hogy a „zsarnokság” kifejezés nincs időhöz és rendszerhez kötve, időtlen és névtelen zsarnokságról beszél. Híressé azért vált, mert az asztalfiókból 1956 őszén került elő, és a forradalom idején (november 2.) jelent meg egy napilapban.

De van sok más árulkodó jel is. Amíg Illyés erősen bírálta a Horthy-rendszert fennállása idején is és 1945 után is, addig sem a Rákosi-, sem a Kádár-rezsimet nem bírálta, sőt Kádárral és Aczéllal a legjobb baráti viszonyban volt, összejártak, együtt vacsoráztak, az írónak emiatt kivételezett helyzete volt a kezdetektől haláláig. Az MSZMP-be azért nem kellett belépnie, mert a francia kommunista párt tagja volt 1926-tól. Még a határon túli magyarok helyzetére is legfeljebb célozgatott, de nevükön nem nevezte őket. Aláírta a hírhedt (de a nagyközönség előtt nem ismert) 1957-es írói levelet az ENSZ-hez, amelyben az aláírók tagadják a spontán forradalmat, leverését köszönik a szovjeteknek (sajnos, az írók többsége aláírta, de Illyésnek nagyobb a felelőssége).

Beke Albert két fontos Illyés-mű hazug voltát is bizonyítja, amelyek eddig tabuk voltak. A Puszták népe évtizedeken át volt hivatva illusztrálni a Horthy-korszak nincstelen zselléreinek, uradalmi cselédeinek kiszolgáltatottságát, holott ez a cselédsors korántsem volt olyan sanyarú, és nem érintett annyi embert, mint amennyire ő taksálja. Még kirívóbb az Ebéd a kastélyban c. kisregény hamissága, ahol a magyar arisztokráciát alázza és szégyeníti meg egyetemlegesen, mintha minden tagja kizsákmányoló, embertelen, ráadásul bugyuta elméjű lett volna.

A monográfia nem a műelemzésben nyújt részletes eligazítást, számos Illyés-mű szóba sem kerül, pedig fontosak lennének (Ozorai példa, A tű foka, Bölcsek a fán, Koszorú), a drámák közül is csak érintőlegesen beszél a Fáklyaláng, a Dózsa, illetve a Tiszták eszmeiségéről. Emiatt torzul az íróról alkotott kép. Ugyanis épp a Tiszták remekmű volta, a benne rejlő mondanivaló (kisebbségek eltiprása) egyetemlegessége elvitathatatlan Illyéstől.

Beke Albert jól láttatja Illyés skizofrén életmegnyilvánulásait, amelyeket képtelenség az ő javára magyarázni. A skizofrénia abban nyilvánul meg, hogy Illyés egyszerre akart megfelelni a nagyközönségnek, akik a legnagyobb  élő költőt látták benne, a magyarság összetartóját, aki harcol a 15 millió magyar szabadságáért. E tekintetben mindig olyan pátoszosan nyilatkozott, hogy ezt mindenki el is fogadta. Másrészt viszont a Kádár-rezsimnek is meg akart felelni, ezért volt barátságban a forradalmat leverő Kádárral és a kultúrát három „T”-vel irányító Aczéllal mindvégig. Itt is torzít azonban a könyv, mert kizárólag Illyés negatív oldalát mutatja be, és azt is olyan nyomatékkal, sokat ismételve bűneit, hogy haragot érzünk mögötte tárgyilagosság helyett. A kétkulacsosság feltétlenül elítélendő, ám illett volna felmutatni pozitív tetteit, legjobb lírai és drámai műveit.

Bár Illyés élvezte előnyeit a jólétnek, népszerűségnek, a „hatalom védte bensőség” égöve alatt élt, mégis időnként mellőzték, intrikáltak róla „felülről”, nem tartották megbízhatónak. Akadályozták egyes műveinek megjelenését, drámájának bemutatóját. Ráadásul halálos betegen lelkiismeretével küzdött, ami nehezítette az élettől való búcsúzást.

Beke monográfiáját az egyoldalúság jellemzi, így továbbra is várat magára egy kibővített, teljes kép Illyés Gyuláról.

(BEKE Albert: Illyés Gyula, a kommunista. Népfi vagy kegyenc? Bp. L'Harmattan K. 2019. 658 p.)


♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©